Klauzula informacyjna dla studentów

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informuję, że:

 

1)             Administratorem danych osobowych studentów jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.

2)             Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.

3)             Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać dla celów wynikających z procesu kształcenia, w tym dla celów ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, przyznanie miejsca w domu studenckim, praktyk studenckich, uczestnictwa w organizacjach studenckich, a także dla celów archiwalnych i statystycznych związanych z ustawową działalnością Administratora.

 

4)             Nieodłącznym elementem wykonania ww. celów jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Dodatkowo proces kształcenia wspierany jest przez adresowane do społeczności akademickiej serwisy www.

 

5)             Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów wynikających z procesu kształcenia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Uniwersytecie Zielonogórskim aktów wewnętrznych; a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia. Administrator przetwarza również Pani/Pana dane w celu związanym z przebiegiem procesu studiów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. numer telefonu, adres email, wizerunek.

 

6)             Przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla celów wynikających z procesu kształcenia wymaga wyrażenia przez Panią/Pana zgody.

7)             Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

8)             O wyrażenie zgody zapytamy Panią/Pana każdorazowo, wskazując każdy odrębny cel przetwarzania Pani/Pana danych, w sytuacji gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy wyrazi Pan/Pani na to dobrowolną zgodę.

 

9)             Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu, MNiSW, podmioty i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

10)          Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

11)          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] od dnia zakończenia studiów.

12)          Przysługuje Pani/Panu prawo:

a)          dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),

b)         sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),

c)          usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),

d)         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

e)          wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

13)          Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.

14)          Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.